LĨNH VỰC KINH DOANH

Kỹ Thuật Yêu Cầu
Trước khi một dự án chính thức bắt đầu, chúng tôi thực hiện các công việc quan trọng để định rõ và hỗ trợ các công tác sau đó. Cùng với khách hàng, chúng tôi phân tích nhu cầu của tất cả các bên và đưa ra tư liệu những yêu cầu cơ bản về công nghệ y khoa và các quy trình tổ chức. Cách này, tất cả nhất trí về các yêu cầu cần thiết cho việc thực hiện thành công các mục tiêu chung của dự án.
Phân tích & Tư Vấn
Sử dụng các công cụ và phương pháp mới nhất, chúng tôi phân tích công nghệ y khoa, công nghệ thông tin y khoa và cơ cấu kinh doanh của bệnh viện. Chúng tôi tìm kiếm các giải pháp cá nhân và phân tích chúng dựa trên các nhu cầu môi trường phức tạp. Con người luôn là trung tâm trong cách tiếp cận của chúng tôi trong phân tích và tư vấn.
Hoạch Định Công nghệ Y Khoa
Từ các giai đoạn quy hoạch ban đầu, kéo dài và gồm cả khai trương và bàn giao dự án, các kỹ sư SBR đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh về công nghệ y khoa trong tất cả các giai đoạn dự án. Như là các kỹ sư độc lập, chúng tôi làm việc trong một nhóm liên ngành và bao quát tất cả các giao diện quan trọng trong quá trình quy hoạch.
Công Nghệ Y Tin
Vì những thách thức rất chuyên biệt, việc cung ứng và giới thiệu phần mềm y khoa đặc thù đòi hỏi sự chuẩn bị, hoạch định và hỗ trợ đủ trình độ chuyên môn trong việc triển khai và thực hiện các giai đoạn. Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ bạn trong quá trình này cho đến khi bạn đủ sức vận hành độc lập.